de creatieve directie B.V.

Algemene Voorwaarden

1. de creatieve directie B.V. is een besloten vennootschap naar Nederlands recht, gevestigd te Amsterdam.
2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden verricht of te verrichten door of
namens de creatieve directie en op alle rechtsverhoudingen van de creatieve directie B.V. met derden.

Definities
3. Onder opdrachtgever wordt verstaan degene die de opdracht voor de werkzaamheden aan de creatieve directie
B.V. heeft verstrekt.
4. Onder het bureau wordt de creatieve directie B.V. verstaan.
5. Onder opdracht wordt verstaan het verzoek van opdrachtgever aan het bureau om tegen betaling werkzaamheden
te verrichten.
6. Onder werkzaamheden wordt verstaan al hetgeen het bureau ten behoeve van opdrachtgever, binnen het
kader van de door deze met het oog op dienst communicatiebelangen verstrekte opdrachten maakt en/of
onderneemt c.q. doet (laten) maken en/of ondernemen.
7. Onder offerte wordt verstaan de specificatie van de te verrichten werkzaamheden.
8. Onder begroting wordt verstaan de aan de werkzaamheden zoals deze in de offerte zijn uitgewerkt, verbonden
kosten.
9. Daar waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over schriftelijk, wordt een bericht per e-mail
hieraan gelijk gesteld.

Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
10. Het bureau houdt kantoor in Amsterdam en is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 51445271.
Op alle werkzaamheden en alle rechtsverhoudingen met derden zijn van toepassing de algemene voorwaarden
van het bureau waarin een beperking van aansprakelijkheid is opgenomen. De algemene voorwaarden van het
bureau zijn eveneens van toepassing op al haar moedermaatschappij(en) en dochtermaatschappij(en). Deze
algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam en worden op verzoek
toegezonden.
11. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en leveringen van het
bureau, tenzij de algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk uitdrukkelijk schriftelijk door het bureau niet
van toepassing zijn verklaard.
12. Opdrachtgever erkent de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden door het enkele feit van
opdrachtverstrekking aan het bureau, van welke aard dan ook, tenzij deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk
door opdrachtgever zijn verworpen. Een enkele verwijzing door opdrachtgever naar de eigen algemene
voorwaarden of een standaardclausule op het briefpapier of een artikel in de eigen algemene voorwaarden met
als inhoud de exclusieve werking van deze eigen voorwaarden is hiervoor niet voldoende.
13. Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze algemene voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkingen zijn
overeengekomen, blijven de onderhavige algemene voorwaarden voor het overige op die overeenkomst
van toepassing. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan een opdracht, tenzij wederom
telkenmale schriftelijk bevestigd.
14. Voorwaarden, bedingen etc. met agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen, die afwijken van deze
voorwaarden binden het bureau slechts, indien deze door het bureau uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.

Wettelijke verplichtingen
15. Het bureau aanvaardt jegens haar opdrachtgever geen aansprakelijkheid voor de naleving van haar wettelijke
verplichtingen en de gevolgen daarvan.

Uitvoering opdracht(en)
16. Alle opdrachten worden slechts op de navolgende condities uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is
overeengekomen.
17. Afspraken met personeel van het bureau binden het bureau niet, tenzij het bureau dit schriftelijk heeft
bevestigd.

Relatiebeding
18. Het is opdrachtgever niet toegestaan noch gedurende de uitvoering van de opdracht, noch gedurende een
periode van 6 (zes) maanden na afloop van de opdracht, op enigerlei wijze een arbeidsovereenkomst aan te
gaan met door of namens het bureau voor opdrachtgever te werk gesteld personeel, zulks op straffe van een
niet voor matiging vatbare boete van € 2.000,- voor elke overtreding per week dat de overtreding voortduurt.

Offertes
19. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is.
20. De genoemde prijzen zijn exclusief BTW, reis- en andere onkosten en kosten van derden tenzij anders is aangegeven.
21. Desgevraagd zal het bureau voor de aanvang van de werkzaamheden een offerte aan opdrachtgever ter goedkeuring overleggen. Voor zover zich bij de uitvoering van de opdracht onvermijdelijke afwijkingen ten opzichte van de offerte voordoen, zal het bureau opdrachtgever hierover in een zo vroeg mogelijk stadium informeren.
22. Indien een opdracht op basis van nacalculatie wordt geoffreerd, dienen de geoffreerde prijzen slechts als richtprijs; de daadwerkelijk door het bureau gewerkte uren en de daadwerkelijk door het bureau gemaakte kosten zullen worden doorberekend aan de opdrachtgever.
23. Overschrijdingen van offertes tot 10% worden als begrotingsrisico door de opdrachtgever geaccepteerd en behoeven dan op niet als zodanig te worden gemeld.
24. Overschrijdingen van offertes als gevolg van verkoopcondities van leveranciers en andere door het bureau
ingeschakelde derden, gelden niet als overschrijding, ook niet als die voorwaarden niet apart in een offerte zijn
opgenomen, omdat die voorwaarden geacht worden niet alleen bij opdrachtgever bekend te zijn, maar ook van het
begin af aan – voor zover daarmee in overeenstemming – van de onderhavige algemene voorwaarden deel uit te
maken.

Prijzen, leveringen en betalingen
25. 4.1 Alle prijzen zijn exclusief btw en eventuele verzend-, koeriers-, transport- en portokosten, tenzij uitdrukkelijk
anders is vermeld.
26. 4.2 Alle leveringen worden geacht te zijn geschied ter plaatse waar het bureau is gevestigd.
27. Alle betalingen dienen op een door het bureau aan te wijzen rekening te geschieden.

Opdrachten en wijzigingen
28. Een opdracht wordt door het bureau aanvaard door hetzij de aanvaarding schriftelijk aan opdrachtgever te bevestigen, hetzij met de uitvoering van de werkzaamheden aan te vangen.
29. Opdrachtgever is door en vanaf de verstrekking van de opdracht aan het bureau gebonden.
30. Het bureau is door en vanaf de aanvaarding van de opdracht gebonden.
31. Indien een opdracht uitblijft, behoudt het bureau zich het recht voor de gemaakte ontwerp-, DTP- en accountkosten of een gedeelte daarvan in rekening te brengen.
32. Wijzigingen in de opdracht, nadat deze is verstrekt, dienen door opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan het bureau te worden meegedeeld. Worden de wijzigingen mondeling dan wel telefonisch opgegeven, dan is het risico voor rekening van de opdrachtgever. De wijzigingen in de opdracht zijn van kracht door en vanaf de aanvaarding ervan door het bureau.
33. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten met zich meebrengen dan waarop bij offerte en/of opdrachtbevestiging kon worden gerekend, worden opdrachtgever extra in rekening gebracht.
34. Wijzigingen in de opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de overeengekomen levertijd door het bureau buiten haar verantwoordelijkheid wordt overschreden.
35. Twee correctierondes zijn in de prijs inbegrepen. Correcties die daarna alsnog door opdrachtgever opgegeven worden, geschieden altijd op basis van nacalculatie.
36. Indien opdrachtgever de verstrekte opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan het bureau alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten (kosten van ontwerp, tekening, calculatie, voorbereiding, opslag, provisie e.d.) te vergoeden. Indien het bureau dat wenst, is opdrachtgever tevens gehouden tot vergoeding van winstderving, zomede van de overige, uit de bewuste annulering voortvloeiende schade.

37. Het bureau behoudt zich het recht voor meer werkzaamheden dan vermeld in de schriftelijke opdracht of in de
opdrachtbevestiging uit te voeren en aan opdrachtgever in rekening te brengen, indien deze werkzaamheden in het
belang zijn van de opdrachtgever en/of voor de goede uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever wordt zo spoedig
mogelijk op de hoogte gesteld van de uitvoering van deze aanvullende werkzaamheden.
38. Opdrachten die tot gevolg hebben dat regelmatig repeterende al dan niet licht van elkaar afwijkende werkzaamheden dienen te worden verricht, worden geacht te zijn gegeven voor onbepaalde tijd.
39. Het bureau verplicht zich de zijn opgedragen werkzaamheden naar beste weten en kunnen uit te voeren, doch het
bureau aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid door het niet verwezenlijken van het door opdrachtgever beoogde
doel.

Inschakeling derden voor uitvoerende werkzaamheden
40. Indien zulks naar het oordeel van het bureau redelijkerwijs noodzakelijk is voor een goede vervulling van een opdracht, dan wel uit de aard van een opdracht voortvloeit, is het bureau gerechtigd om namens en voor rekening van opdrachtgever derden de opdracht tot levering of anderszins terbeschikkingstelling van goederen en/of diensten te geven.
41. Indien opdrachtgever zelf voor executie (productie, lithografie en alle overige externe zaken) zorg draagt, is het bureau niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor het uiteindelijke resultaat. De aansprakelijkheid van het bureau eindigt op het moment van overdracht van de basis- c.q. reproductiematerialen.
42. Indien in verband met de aan het bureau opgedragen werkzaamheden derden dienen te worden ingeschakeld, zal
het bureau, indien en voor zover mogelijk, vooraf overleggen met de opdrachtgever en het bureau zal de nodige
zorgvuldigheid bij de selectie van deze derden-opdrachtnemers in acht nemen. Het bureau is niet aansprakelijk voor
fouten en/ of tekortkomingen van een dergelijke derde partij in de uitvoering van zijn diensten. Het bureau heeft het
recht, een beperking van aansprakelijkheid die een dergelijke partij mocht hebben bedongen, namens opdrachtgever
te aanvaarden.

Facturering en betalingstermijn
43. Het bureau draagt zorg voor tijdige facturering per project. Deel- of voorfacturering is te allen tijde mogelijk, tenzij
zulks uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten. Uitsluiting van het recht van deel- of voorfacturering kan echter nimmer
de in de navolgende leden genoemde kosten betreffen.
44. Betaling dient, onverminderd het in de volgende leden bepaalde, te geschieden binnen uiterlijk 30 dagen na factuurdatum voor facturen voor het bureau en binnen uiterlijk 14 dagen voor doorbelaste kosten van derden door het bureau aan de opdrachtgever.
45. Commercialproductie- en (ether)mediakosten dienen door het bureau van opdrachtgever te zijn ontvangen voor het tijdstip, waarop het bureau tot betaling van deze kosten verplicht is.
46. Porto- en andere verspreidingskosten voor postreclamezendingen dienen voor verzending/ verspreiding door het
bureau van opdrachtgever te zijn ontvangen.
47. Indien opdrachtgever niet binnen de afgesproken termijn aan zijn betalingsverplichting jegens het bureau voldoet,
is hij – zonder dat voorafgaande sommatie en ingebrekestelling vereist is – de wettelijke handelsrente over het
factuurbedrag verschuldigd vanaf de dag, waarop de factuur betaald had moeten zijn.
48. De declaraties van het bureau moeten binnen dertig dagen (30) dagen na de factuurdatum worden betaald. De
declaraties van het bureau betrekking hebbende op inkoop van derden die aan de opdrachtgever worden (door)belast
dienen binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum te worden betaald. Bij gebreke van tijdige betaling heeft het
bureau het recht, de wettelijke rente over het onbetaalde – al dan niet doorbelaste – bedrag in rekening te brengen
vanaf de eenendertigste ( 31e ) dag voor facturen van het bureau en vanaf de vijftiende (15e) dag voor doorbelaste
kosten na de factuurdatum en zal de opdrachtgever 15% incassokosten verschuldigd zijn en is het bureau bevoegd
incassomaatregelen te treffen.

Opschorting, staking en ontbinding
49. Het bureau is gerechtigd de verdere uitvoering van de opdracht op te schorten c.q. te staken, indien opdrachtgever de betalingscondities niet in acht neemt en/of in gebreke blijft met het stellen van de verlangde bankgarantie.
50. Indien opdrachtgever enige voor hem uit een overeenkomst met het bureau voortvloeiende verplichting niet stipt
nakomt, heeft het bureau het recht de nakoming van alle verplichtingen tegenover opdrachtgever op te schorten en
zelfs alle overeenkomsten met opdrachtgever geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst benodigd is, met behoud van zijn recht op schadevergoeding. Hetgeen door opdrachtgever aan het bureau verschuldigd is, wordt terstond opeisbaar.
51. Bovendien is het bureau gerechtigd de tussen hem en opdrachtgever bestaande overeenkomsten, voor zover deze nog niet zijn uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien opdrachtgever niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen, die voor hem uit enige met het bureau gesloten overeenkomst voortvloeien, alsmede in geval van faillissement of surseance van betaling van opdrachtgever of bij stilleggen of liquidatie van diens bedrijf. De gevolgen van opschorting, staking en/of ontbinding komen volledig voor rekening en risico van opdrachtgever.
52. Opschorting, staking en/of ontbinding laten de betalingsverplichting voor de reeds verrichte werkzaamheden
onverlet. Daarenboven is het bureau alsdan gerechtigd van opdrachtgever te vorderen vergoeding van schade, kosten
en intresten veroorzaakt door de wanprestatie van opdrachtgever en de ontbinding van de overeenkomst, daaronder
begrepen het door het bureau gederfde inkomen.

Levertijden / overschrijding leveringstermijn
53. De opgegeven levertijden gelden bij benadering. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, geeft het bureau ten aanzien van de afgesproken levertijden geen enkele garantie en geeft niet-tijdige levering opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting jegens het bureau.
54. Overeengekomen termijnen gelden slechts indien en voor zover het te verwerken materiaal, alsmede de voor de
uitvoering van de opdracht benodigde gegevens, op de overeengekomen tijd bij het bureau worden afgeleverd en
de door opdrachtgever zelf of voor diens rekening door derden uit te voeren werkzaamheden op tijd zijn verricht.
Indien ten gevolge van niet-tijdige levering/ uitvoering van werk door opdrachtgever de opdracht slechts kan worden
uitgevoerd door inschakeling van extra transport, overwerk, spoedbestelling e.d., zal het bureau daartoe, zonder
voorafgaand overleg met opdrachtgever, gerechtigd zijn en zullen de daardoor ontstane kosten voor rekening van
opdrachtgever komen.
55. Bij niet-tijdige levering door opdrachtgever is het bureau gerechtigd de datum van uitvoering van de opdracht nader vast te stellen. Controle op tijdige levering van het te verwerken materiaal, alsmede de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens, dient door opdrachtgever te geschieden.

Zorgplicht
56. Het bureau zal bij het verrichten van de werkzaamheden voor de opdrachtgever de grootst mogelijke zorgvuldigheid aangaande de belangen van opdrachtgever in acht nemen.
57. In het bijzonder draagt het bureau – ervan uitgaande dat ter zake van het gebruiksdoel duidelijke afspraken zijn
gemaakt – zorg voor de juiste audio- en/of visuele vormgeving van de communicatie-uitingen en overige materialen
en voor de voldoening ervan aan de ter zake geldende wettelijke voorschriften, gedragsregels, normatieve waarden en richtlijnen, voor zover deze hem redelijkerwijs bekend kunnen of behoren te zijn.
58. Het bureau verplicht zich de door opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens, bescheiden, tekeningen en
ontwerpen alsmede de zijn toevertrouwde materialen zoals dia’s, audio-/en visuele materialen, documenten en andere te reproduceren en/of op te nemen materialen vertrouwelijk te behandelen en te bewaren, doch het bureau aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor teloorgaan door brand, diefstal of breuk e.d. voor zover niet door de verzekering gedekt. In gevallen waarin met kostbare of niet-vervangbare unica gewerkt moet worden, dient opdrachtgever deze voor eigen rekening en risico te verzekeren.

Reclames, klachten en bewijs
59. Ter zake van zichtbare gebreken moet opdrachtgever terstond nadat het bureau de door hem verrichte werkzaamheden aan opdrachtgever heeft geleverd of voorgelegd, dan wel binnen 8 dagen na het verschijnen van het reclamemedium, schriftelijk reclameren.
60. Ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te worden gereclameerd binnen acht dagen (8) nadat zij redelijkerwijs geconstateerd hebben kunnen worden.
61. Reclames omtrent facturen moeten binnen 8 dagen na de dag van de verzending van de facturen schriftelijk bij het
bureau worden ingediend. De betalingstermijn wordt ten gevolge van een dergelijke reclame niet opgeschort.
62. Na verloop van voornoemde termijnen worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft opdrachtgever zijn rechten ter zake verwerkt, tenzij de termijn in een bepaald geval redelijkerwijs verlenging behoeft.
63. Behoudens tegenbewijs zijn de gegevens uit de administratie van het bureau beslissend.

Aansprakelijkheid en vrijwaring derden
64. Opdrachtgever vrijwaart het bureau tegen alle schadeaanspraken van derden ter zake van de juistheid van de feitelijke inhoud van in opdracht van opdrachtgever vervaardigde communicatie-uitingen en andere materialen, die aan hem zijn voorgelegd. Een en ander laat uiteraard onverlet de zorgplicht van het bureau ex artikel 57 e.v. van deze
voorwaarden.

Exoneratie
65. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever of een derde jegens het bureau in verband met een overeenkomst, vervallen binnen één jaar na het redelijkerwijs bekend zijn van opdrachtgever of de derde met deze rechten of bevoegdheden.
66. Iedere aansprakelijkheid van het bureau voor werkzaamheden verricht of te verrichten door of namens het bureau of anderszins verband houdend met een aan het bureau verstrekte opdracht, is beperkt tot het bedrag waarop in het betreffende geval uit hoofde van de door het bureau gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) aanspraak bestaat, vermeerderd met het bedrag van het eigen risisco dat in het betreffende geval op grond van de voorwaarden van die verzekering(en) voor rekening van het bureau komt.
67. Indien de toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van het bureau om welke reden dan ook niet tot uitkering
overgaat, is de aansprakelijkheid van het bureau beperkt tot het totaal van het binnen de overeenkomst aan
opdrachtgever in rekening gebrachte netto – honorarium met een maximum van €10.000,- verminderd met het door
het bureau namens aan derden betaalde kosten.
68. Behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van het bureau, vrijwaart de opdrachtgever het bureau
voor en tegen, en zal de opdrachtgever het bureau schadeloos stellen ter zake van, alle vorderingen, aanspraken en
rechtsvorderingen die een derde op enig tijdstip op het bureau mocht hebben of jegens het bureau mocht instellen en
die direct of indirect voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden of diensten verricht of te verrichten
door het bureau voor de opdrachtgever of die anderszins verband houden met de opdracht van de opdrachtgever aan
het bureau, daaronder mede begrepen schade, kosten en uitgaven die het bureau lijdt of maakt in verband met een
dergelijke vordering, aanspraak of rechtsvordering.
69. Het bureau is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of vernietiging van voorwerpen, materialen of gegevens, die hem voor, door of namens de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.

Overmacht
70. Ingeval het bureau door overmacht wordt verhinderd de overeengekomen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft hij het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering der overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zulks te zijner keuze, zonder dat hij tot enige
schadevergoeding of garantie is gehouden.
71. Onder overmacht wordt te dezen verstaan: staking, uitsluiting, brand, machinebreuk en andere bedrijfsstoornissen, hetzij bij het bureau hetzij bij zijn leveranciers van goederen en diensten, transportstoringen en andere buiten zijn macht liggende gebeurtenissen, zoals oorlog, blokkade, oproer, epidemie, devaluatie, overstroming door stormen, alsmede plotselinge verhoging van invoerrechten en accijnzen en/of belastingen, vertraging of uitblijven van levering door leveranciers, het niet verkrijgen van benodigde vergunningen en andere overheidsmaatregelen.

Intellectuele eigendom
72. Auteursrechten en het Intellectuele Eigendomsrecht, voortvloeiende uit de werkzaamheden, behoren – na betaling
van alle onderliggende facturen – toe aan het bureau tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen.
73. Zolang opdrachtgever declaraties van het bureau onbetaald laat, behoudt het bureau zich ten aanzien van al haar
dienstverlening op grond van overeenkomsten met de opdrachtgever de eigendom voor van alle van het bureau
afkomstige en/of door haar geproduceerde zaken, stukken, ontwerpen etc. inclusief de daarop geldende rechten van
intellectueel eigendom.
74. Op het moment dat de relatie tussen opdrachtgever en het bureau eindigt, zullen de rechten tegen betaling van 150% van de ontwerp- c.q. creatieve kosten aan opdrachtgever worden overgedragen.
75. Voor zover rechten van intellectuele eigendom van derden in het geding zijn, zal het bureau voor het inschakelen van deze derden, op verzoek van opdrachtgever, met deze overleg plegen of volledige overdracht gewenst c.q. mogelijk is.
76. Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de auteurswet of enige andere
wettelijke regeling op het gebied van intellectuele eigendom beschermde objecten, die door of namens opdrachtgever
zelf ter beschikking gesteld zijn, verklaart opdrachtgever dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften
en op beschermde rechten van derden en vrijwaart hij het bureau tegen de aanspraken ter zake van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, uit de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende.
77. Opdrachtgever is gedurende de duur van de relatie niet gerechtigd tot aanpassing van, herhaling of vermenigvuldiging van het in opdracht vervaardigde zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het bureau.
78. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, behoort het uitvoeren van een onderzoek naar bestaande
octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden niet tot de
opdracht.
79. Indien voor de uitvoering van de opdracht gebruik wordt gemaakt van modellen, stockfoto’s of illustraties blijft het beeldrecht altijd bij het model c.q. het modellenbureau, het stockbureau of het agentschap. Het is opdrachtgever
nimmer toegestaan het beeldmateriaal vaker te gebruiken dan waarvoor in het kader van de opdracht rechten zijn
verkregen. Bij hergebruik dient opdrachtgever te allen tijde contact op te nemen met het bureau.
80. Het bureau is gerechtigd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, aan BUMA/STEMRA of aan andere copyright- of beeldmerkbeheerders opgave te doen van de naam van de opdrachtgever, de titel van voor opdrachtgever verveelvoudigd materiaal en de aantallen waarin die verveelvoudiging heeft plaatsgevonden.

Materialen
81. Alle ontwerpen, teksten, beschrijvingen, rapporten, adviezen, artistieke prestaties, litho’s, dia’s, films en andere publiciteitsmaterialen (verder: ’de materialen’), die het bureau voor of in verband met een opdracht ontwikkelt of doet ontwikkelen, worden door het bureau met de grootst mogelijke zorg omringd en bewaard gedurende twee volle kalenderjaren.
82. Aan het einde van deze periode kan het bureau opdrachtgever verzoeken mee te delen of deze er prijs op stelt dat de materialen nog langer door het bureau worden bewaard.
83. Het bureau geeft op verzoek van opdrachtgever de materialen af, mits de daarop betrekking hebbende facturen zijn voldaan, althans daarvoor redelijke zekerheden zijn gesteld.
84. Bij het einde van de samenwerking zal het bureau de nog onder het bureau berustende materialen op eerste verzoek afgeven aan opdrachtgever, zonder daarvan een kopie, afschrift, samenvatting of enig ander onderdeel te behouden, mits opdrachtgever alle door hem onbetwiste facturen heeft betaald, althans daarvoor redelijke zekerheden heeft gesteld.

Geheimhouding
85. Het bureau zal alle vertrouwelijke informatie omtrent opdrachtgever zoals zijn strategieën en kennis over zijn
producten met de grootste zorg behandelen en slechts ter beschikking stellen aan zijn medewerkers, toeleveranciers
of media, indien en voor zover dat nodig is voor de uitvoering van de opdrachten. Het zal de informatie tijdens de duur van deze overeenkomst en na het einde daarvan nimmer zonder de toestemming van opdrachtgever openbaar maken, aan derden ter inzage of in gebruik geven, of ten behoeve van derden gebruiken.

Aard en duur van de overeenkomst
86. Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk wordt overeengekomen, dan wel zulks uit de aard van de opdracht voortvloeit, geldt de samenwerking voor onbepaalde tijd, met dien verstande dat beide partijen de relatie kunnen opzeggen tegen de eerste van een kalendermaand per aangetekend schrijven met inachtneming van een termijn van minimaal zes maanden.

Afwikkeling relatie
87. Alle ontwerpen, reproductiematerialen, teksten, beschrijvingen, artistieke prestaties, films en andere publiciteitsmaterialen die zich bij het einde der relatie als gevolg van de relatie bij het bureau bevinden, zullen door hem op eerste aanvraag tegen kostprijs (alle eventuele kosten ten behoeve van het overdrachtelijk maken van digitale en andere materialen) aan opdrachtgever worden overgedragen, nadat al hetgeen opdrachtgever aan hem verschuldigd is, uit welken hoofde ook, zal zijn voldaan. Alsdan het bureau ook zonder uitstel de media schriftelijk opdracht verstrekken om de nog af te nemen restanten van de gecontracteerde mediaruimte/-tijd over te schrijven naar opdrachtgever dan wel naar een door hem aan te wijzen derde.
88. In alle gevallen waarin de relatie tussen opdrachtgever en het bureau eindigt, ingevolge enige bepaling van deze
voorwaarden of door tussenkomst van de rechter, blijven deze voorwaarden de rechtsverhouding tussen partijen
beheersen, voor zover dit voor de afwikkeling van de relatie noodzakelijk is.

Bevoegde rechter
89. De rechtsverhouding tussen het bureau en de opdrachtgever of andere derde wordt beheerst door en is onderworpen aan Nederlands recht.
90. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met (I) de door of namens het bureau verrichte of aan haar
opgedragen werkzaamheden en/of (II) de rechtsverhouding met opdrachtgever of andere derde, zijn onderworpen aan de exclusieve rechtsmacht van, en worden uitsluitend beslist door, de bevoegde rechter te Amsterdam, onverminderd het recht van hoger beroep en beroep in cassatie.
91. De bepalingen en voorwaarden, opgenomen in deze Algemene Voorwaarden, zijn mede gemaakt en bedongen voor en ten behoeve van de bestuurders en aandeelhouders van het bureau, de bestuurders van die aandeelhouders en alle personen die voor het bureau werkzaam zijn of waren, hetzij als partner, werknemer, adviseur, derde opdrachtnemer hetzij in enige hoedanigheid. Deze Algemene Voorwaarden zullen dan ook op deze rechtsverhoudingen van toepassing zijn.

Wij zoeken een 'Social Media Stagiair(e)'. Interesse? Lees hier snel verder.